Bipolarforeningen har som oppgave å:

  • spre informasjon og endre holdninger til psykisk helse, spesielt bipolare lidelser
  • støtte forskning, jobbe tett med fagmiljøer og formidle ny kunnskap om bipolare lidelser
  • drive politisk påvirkningsarbeid for å bedre tilbud og behandling
  • skape møteplasser for pasienter og pårørende
  • arrangere kurs 
  • fremme brukeres interesser og deltakelse i ulike utvalg og råd

Arbeidsmodell

Bipolarforeningen er bygd opp rundt trialogen. Innen psykiatrien betyr det erfaringsutveksling «på lik linje» mellom pasient, pårørende og fagpersonell gjennom utdanning. Erfaringen de forskjellige har er ikke like, men likeverdige. Vårt mål er å gi et menneskelig og helhetlig bilde av psykisk sykdom og styrke dialogen.

Dette vil kunne gi en dypere og bredere forståelse av hva psykisk sykdom er og kan oppleves for den enkelte så vel som grupper i offentligheten. Vi er opptatt av at du finner frem til hva som fungerer best for deg, og at du respekteres for dette uavhengig om valget inneholder medisinfrie behandlingsforløp eller ikke.

Foreningen tilbyr mestringskurs og medisinkurs hvor vi fremmer og gir informasjon om både behandlingsforløp med og uten medikamenter. Mange spør oss om både diagnoser, behandling og veien å gå i helsevesenet. Bipolarforeningen anbefaler ikke spesifikke tester, behandlingssteder, medikamenter eller behandlinger. Bipolarforeningen gir informasjon om ulike tema om psykisk helse generelt og spesielt om bipolare lidelser, informasjonen er erfaringer fra medlemmer og forskning på bipolare lidelser.

Visste du at?

Ditt bidrag gjør det mulig for oss å kjempe videre for avstigmatisering, tilby kurs og tjenester og hjelper oss til å bli en viktig stemme for personer med bipolare lidelser og pårørende.

Bipolarforeningens historie

Bipolarforeningen Norge ble stiftet i 2010 på Lillehammer. I 2013 fikk foreningen den første statlige støtten fra Helsedirektoratet og dette regnes derfor som år «0». Administrasjonen holder i dag til på Frivillighetens hus i Christian Kroghs gate 10 i Oslo.

Marthe Løkken la ned en enorm innsats og et formidabelt arbeid, stort sett frivillig og ubetalt. Hun profesjonaliserte foreningen med å få satt ned et – i første omgang – interimstyre, fikk fattet vedtekter og skrevet søknader, slik at de første kronene rullet inn. Marthe hadde et stort nettverk som velvillig har bidratt gjennom mange år, enten det var fagpersoner som bisto med kurs og fakta eller frivillige som påtok seg å arrangere åpne treff og andre aktiviteter.

Marthe har selv en bipolar lidelse og er åpen om det. Hun kjente på at det var et stort behov for en forening for mennesker med bipolare lidelser og deres pårørende, hvor man kunne treffe mennesker i en liknende situasjon, utveksle erfaringer og få støtte. Marthe var opptatt av at brukererfaringene skulle veie tungt i all behandling, forskning og tilnærming til mennesker med bipolare lidelser. Hun var også svært opptatt av at det skal forskes på årsaker til bipolare lidelser, at forskningen skulle nå ut til allmennheten og at brukererfaringer også skulle tas med inn i all forskning.

Marthe Løkken har mottatt flere priser for sitt arbeid. Hun sluttet i Bipolarforeningen etter eget ønske i 2016 og overlot stafettpinnen til teamet som da var bygget opp.

Formelle dokumenter

Bipolarforeningen Norges organisasjonsnummer er 995854848.

Årsberetninger

Lurer du på hva Bipolarforeningen gjør og hvilke resultater det gir? I disse årsberetningene finner du en oppsummering av hva foreningen har gjort hvert år.

Her finner du for eksempel informasjon om: Styret og styremøter, medlemstall, aktiviteter, kommunikasjon, eksternt arbeid, samarbeidspartnere og økonomi.

Pressehenvendelser

Bipolarforeningen stiller gjerne til interjvu og debatter i radio, TV og i andre sammenhenger. Ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Liv Aarberg på liv@bipolarforeningen.no