Rettigheter og hjelp

På denne siden har vi samlet noen av dine rettigheter i forbindelse med bipolar lidelse.

Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming.

Hjelpestønad kan også gis om du yter hjelp til en i hjemmet som i en periode trenger at pårørende er hjemme.  Det er strenge krav for å få dette innvilget og du kan lese mer om stønaden på NAV sine sider.

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det.

Du kan laste ned  «Individuell plan og koordinator» fra Helse Norge her.

Rettighetssenteret til FFO

FFOs rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering. Bipolarforeningen er medlemmer av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Rettighetssenteret når du på tlf. 23 90 51 55, mand.-torsdag fra kl. 10-14.

Relevante lover

Pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven. Loven gir regler om forholdet mellom pasient og helsetjeneste/helsepersonell og setter fokus på pasienten og pasientens behov.

Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten som  HelsepersonellovenSpesialisthelsetjenestelovenKommunehelsetjeneseloven og Psykisk helsevernloven samt flere andre lover og forskrifter.

Tannlege

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter.

En kan få dekket utgifter til behandling av karies (tannråte) dersom munntørrhet (hyposalivasjon) som følge av medisin­bruk har medvirket til dette. Som hovedregel må det dokumenteres at munntørrheten har vart i minimum et år. Dette vil normalt bety at det dokumenteres ved en spyttprøve.

Det er tannlegen som skal vurdere om en har krav på å få dekket hele eller deler av tannbehandlingen. Hvis tannlegen mener at du er omfattet av reglene som gir rett til stønad skal tannlegen sende regning til HELFO.

Det skal være opprettet såkalte TOO-team i alle Fylkeskommuner. TOO står for Tortur, Overgrep og Odontofobi (tannlegeskrekk). Det er som regel en psykolog som avgjør om du har rett på hjelp fra dette teamet. Tilbudet er gratis, og det er ingen egenandeler. Ta kontakt med Fylkestannlegen for å finne ut av hvor tilbudet finnes i din Fylkeskommune.