Forskning på bipolare lidelser

Bipolarforeningen Norge har som oppgave å støtte forskning, jobbe tett med fagmiljøer og formidle ny kunnskap om bipolare lidelser. På denne siden får du innsikt i relevant forskning på bipolare lidelser.

Introduksjon

Både i Norge og i utlandet er det store forskningsmiljøer som studerer bipolar lidelse. Hvorfor utvikler noen bipolar lidelse? Hvordan kan lidelsen oppdages på et tidligere tidspunkt? Hvordan kan vi finne frem til ny behandling? På hvilken måte kan behandling bedre tilpasses den enkelte? Hvilke faktorer spiller inn på sykdomsforløpet? Hvilken rolle har pårørende? Dette er noen av de mange spørsmålene som forskningen ønsker å besvare.   

Forskning er en lang prosess. Et forskningsprosjekt tar ofte flere år før resultatene foreligger. Og med hver forskningsstudie øker kunnskapen om et tema. Men det vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til nye forskningsresultater. For eksempel vil resultatene påvirkes av det utvalget mennesker som deltar i en studie. Derfor er det viktig at flere studier bekrefter nye resultater. Dette kan det være nyttig å ha i bakhodet når man leser om resultater fra én enkelt studie.   

Vi vet mye per i dag, med det forskes videre med mål om flere svar i fremtiden. God lesning!  

Forskning presentert i kategorier

Under finner du forskning fra blant annet norske forskningsmiljøer som NORMENT og TIPS Sør-Øst. Utvalgte forskningsfunn er plassert i ulike kategorier. Vi har valgt ut noen relevante enkeltstudier, samt forskning som er presentert i oppsummeringer. Informasjonen du finner her, er ikke uttømmende for feltet. Nettsiden vår oppdateres stadig med nye artikler, og det kan finnes relevant forskning som ikke har funnet sin vei til disse sidene.  

Noe av forskningen som presenteres her omhandler også studier på andre lidelser, slik som schizofreni og depressiv lidelse. Vi har valgt å inkludere disse, da det finnes overlappende symptomer på tvers av sykdomskategoriene. Personer som har bipolar lidelse, kan for eksempel oppleve schizofreniens klassiske psykosesymptomer både i maniske og depressive faser.  

Kjenner du til relevant forskning som ikke er nevnt her? Send oss gjerne et tips på post@bipolarforeningen.no 

Behandling

Gener og medfødt sårbarhet

Graviditet og barsel

Fysisk sykdom

Følelsesmessig regulering

Kognitiv funksjon

Immunsystemet og betennelser 

Pårørende

Reise

Rusbruk og avhengighet

Selvmord og forebygging

Sykdomsforløp

Søvn

Traumer

Verktøy for å måle symptomer

Norske forskningsmiljøer som forsker på bipolare lidelser

Send oss gjerne informasjon om ditt forskningsmiljø på post@bipolarforeningen.no hvis du ønsker at vi skal nevne dere. Listen er under oppdatering.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NSSF er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

NSSF tilbyr utdanning, drifter flere nettsteder og det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi, og arbeider for å iverksette kunnskapsbaserte selvmordsforebyggende tiltak på flere nivåer og arenaer nasjonalt og i lokalsamfunnet. 

Se ressurssiden deres selvmord.no

NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser

NORMENT er et Senter for fremragende forskning (SFF) finansiert av Norges forskningsråd. Det overordnede målet med NORMENTs forskning er å finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Forskningen har gitt ny og viktig kunnskap om både gener, hjernen, immunsystemet og miljøfaktorer knyttet til både bipolar lidelse, schizofreni og andre psykiske lidelser. 

Bipolarforeningens samarbeid med NORMENT 

  • Bipolarforeningen og NORMENT har hatt et nært samarbeid i mange år  
  • NORMENTs forskere brukes ofte til presentasjoner på Bipolarforeningens seminarer, webinarer, mestringskurs og i andre anledninger 
  • Frivillige fra Bipolarforeningen er inkludert i NORMENTs arbeid: 
  • Cecilie Busch jobber til daglig som brukerkonsulent ved NORMENT (siden september 2020) og hadde et tett samarbeid med foreningen om webinarserien i 2021 
  • Fred Gerkum har vært medlem av NORMENTs brukerråd i flere år 

TIPS Sør-Øst

TIPS Sør-Øst er et regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. De jobber for at alle med tidlige tegn eller symptomer på psykose, uavhengig av diagnose, blir oppdaget og behandlet så tidlig som mulig.

TIPS Sør-Øst har blant annet utarbeidet nettsiden www.psykose-bipolar.no, som inneholder kvalitetssikret og oppdatert informasjon til pasienter, pårørende og behandlere.

Bipolarforeningens samarbeid med TIPS SØR-Øst

  • Bipolarforeningen og TIPS Sør-Øst har nylig formalisert sitt samarbeid  
  • TIPS Sør-Øst sine forskere brukes til presentasjoner på Bipolarforeningens seminarer, webinarer, mestringskurs og i andre anledninger 
  • Frivillige fra Bipolarforeningen er inkludert i noen av TIPS Sør-Øst sine prosjekter

Delta i forskning

Ønsker du å bidra til forskning på bipolar lidelse? NORMENT tar fortløpende imot deltakere til sin forskning. På denne lenken kan du lese mer om hva det innebærer og hvordan du går frem.