Økonomi

Noen personer med bipolare lidelser kan oppleve problemer med økonomien. Her er våre råd til hva du kan gjøre om du havner i en økonomisk vanskelig situasjon.

Mestringsfilm: Hva gjør du om det går dårlig med økonomien?

Gjeldsordning

En gjeldsordning gir personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få orden på egen økonomi ved at skyldneren tilbakebetaler så mye som mulig av gjelden innen en angitt periode.

Ved gjeldsordning avtales med kreditorene at skyldneren skal betale så mye han eller hun kan av gjelden sin i en angitt periode (vanligvis 5 år). Etter det vil skyldneren som hovedregel være gjeldfri. Dette gjelder selv om skyldneren ikke kan betale noe til kreditorene. 

Hvis skyldneren er varig ute av stand til å betjene gjelden sin, kan han eller hun søke om gjeldsordning. Skyldneren kan få gjeldsordning uansett hva gjeldsproblemene skyldes og det er ikke noe minimumskrav til inntekter eller gjeld. Loven gjelder for alle typer gjeld, også skattegjeld og annen gjeld til det offentlige. Avtalen med kreditorene gjør at gjeld som ikke er sikret ved pant i bolig eller bil normalt faller bort ved utløpet av gjeldsordningen. 

Gjeldsforhandling og gjeldsordning er gratis. Skyldneren har krav på all nødvendig hjelp fra det offentlige for å komme frem til en gjeldsordning. For næringsdrivende gjelder spesielle regler, se eget punkt.                                        

Gjeldsordningsloven – Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner  (lovdata)

Kan du få gjeldsordning? – (DinSide)

Kredittsperre

Visste du at du sperre deg selv fra å kunne ta opp kredittkortlån? Dette kalles frivillig kredittsperre. Noen velger å gjøre dette i en frisk periode for å hindre ny gjeld i en eventuell ny sykdomsepisode.

Ved å opprette en frivillig kredittsperre kan du ikke ta opp ny gjeld eller kredittkort.I praksis vil dette si at ditt personnr er sperret for kreditt. Du vil motta en fire sifret pinkode som du kan bruke til åpne opp igjen hvis du senere ønsker å søke om lån.

Et tips er at en annen en deg tar vare på pinkoden, det kan for eksempel være pårørende.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Alle kan ha vanskeligheter med å håndtere sin økonomi. For noen med bipolar lidelse kan dårlige økonomi og gjeld være et resultat av ukritisk atferd ved hypomane eller maniske episoder.

 Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. 

Flere tilbyr rådgiving om økonomi og gjeldsordninger. Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.  

NAV 

Forbrukerrådet: Uansett hva som er årsaken til at du har betalingsproblemer, så vil tidlig kontakt med de du skylder penger gi et godt grunnlag for å få løst problemene. Les mer om dette her. 

Smartepenger: Gode råd og tips

Verge

vergemålsloven fra 2013 er betegnelsen hjelpeverge erstattet med verge. Fylkesmannen har nå ansvar for vergemålssaker, og overformynderiet i kommunene er lagt ned.

Når fylkesmannen har besluttet at det skal opprettes vergemål for en person, oppnevnes en verge. En verge kan være en ektefelle/samboer eller annen nærstående til personen det gjelder, eller en fast verge engasjert av fylkesmannen. Vergen kan også være en alminnelig borger som ønsker å gjøre noe godt for andre, en såkalt alminnelig verge. Vergens oppgave er, innenfor det mandatet fylkesmannen gir, å bistå personen det gjelder i å ivareta sine interesser på best mulig måte. Den som oppnevnes som verge må være egnet for et slikt oppdrag og skal samtykke i å bli oppnevnt.   Kilde: NHI

Les mer om verge (tidligere kalt hjelpeverge):

Verge – Her finner du spørsmål og svar om verge (NHI)

Vergemålsportalen – gir informasjon til deg som vil vite meir om vergemål, enten du treng verge, er verge, pårørende, offentlig eller privat instans, en del av hjelpeapparatet eller på annen måte har kontakt med noen med vergemål eller berre vil vite meir.