Bipolar lidelse type 1

Bipolar lidelse type I er beskrevet allerede i oldtiden og forekommer hos ca. 1 % av befolkningen. Tilstanden debuterer vanligvis i ungdomsårene med periodevise atferdsforstyrrelser og endret stemningsleie.

Hos minst halvparten utløses første episode av en ytre belastende hendelse. De fleste får flere episoder i løpet av livet. Den gjennomsnittlige tiden fra første til andre episode er omkring 3–5 år. Senere kan tiden mellom episodene være kortere hvis tilstanden forblir ubehandlet.

Visste du at?

Ved bipolar lidelse type 1 opplever du perioder med episoder som kan være manisk, depressivt eller blandet episode (raskt skifte mellom mani og depresjon). Dette kan lede til problemer i dagliglivet, ødelagte personlige relasjoner og selvmordsforsøk. Den første maniske episoden, som er nødvendig for å stille diagnosen bipolar lidelse type 1, innledes ofte av en eller flere depressive episoder.

Mani

Mani, tilstand kjennetegnet ved sykelig grad av vedvarende løftet, ekspansivt eller irritabelt stemningsleie. Det er et karakteristisk trekk ved bipolar I. Mani begynner ofte med en behagelig følelse av økt energi, økt kreativitet og økt utadvendthet. Imidlertid går dette over i eufori (ekstremt forhøyet stemningsleie), eller svær irritabilitet. Personer i manisk fase vil typisk kunne mangle innsikt, vil benekte at noe er galt, vil sint bebreide enhver som påpeker problemer. 
        
Symptomer kan inkludere et oppblåst selvbilde og at tankene flyr av sted, redusert behov for søvn, overdreven snakking, og en tendens til impulsiv og uvøren/dumdristig oppførsel. Selvovervurdering som kan gli over i storhetsforestillinger er vanlig, og personen vil lett engasjere seg i lystbetonte aktiviteter som innebærer høy risiko for senere ubehagelige konsekvenser. Grov svikt i vurderingsevnen og ukritisk atferd som personen selv ikke har forståelse for eller innsikt i, er vanlig. Mani kan forekomme som enkeltstående episoder ved andre sykdommer, bivirkninger av legemidler og påvirkning av rusmidler.

Depresjon

Felles ved bipolar type 1 og 2 er depresjonene. Ved en alvorlig depressiv episode vil du ha problemer med å fungere normalt på grunn av følelse av nedstemthet eller følelse av manglende interesse/glede for ting som vanligvis interesserer.

Det er vanlig å oppleve søvnvansker eller for mye søvn, nedsatt appetitt eller overspising, problemer med konsentrasjon eller problemer med å ta beslutninger, bevege seg langsommere enn vanlig, eller er urolig/opphisset slik at det er vanskelig å sitte stille, følelse av verdiløshet, skyld eller lav selvfølelse, tanker om selvmord eller død. Det er ulike grader av depresjoner også, de alvorlige depresjoner kan også omfatte hallusinasjoner eller vrangforestillinger.

Psykose

En psykose kan opptre hos en person med bipolar lidelse som er i en mani eller en depresjon. Psykose er en samlebetegnelse for psykiske symptomer eller fenomener som forvrenger virkelighetsoppfatningen. 

Før psykosen inntrer har pasienten ofte hatt mer generelle og uspesifike tegn på psykisk lidelse, som f.eks. søvnforstyrrelser, angst, depresjon og isolasjon.

Det kan ta lang tid fra en person utvikler en slik alvorlig «forvirringstilstand» for første gang, til vedkommende får behandling. Enkelte går i flere år fra de første sykdomstegn viste seg til pasienten fikk behandling i det psykiske helsevernet. Vi snakker om en forsinkelse i behandlingen. I gjennomsnitt var denne ca to år.

Behandling kan hjelpe. Det er mulig å hindre, mildne eller forsinke utbruddet av en psykose dersom behandlingen starter på et tidligere tidspunkt i sykdomsutviklingen. Fremtidsutsiktene, prognosen, blir mye bedre når behandlingen settes inn tidlig. Selve behandlingen blir også som regel enklere og mer kortvarig. 

Fordi psykose ved stemningslidelser kan forveksles med schizofreni er det viktig å avklare hvilken lidelse som foreligger.

Bipolar psykose

 

En bipolar psykose er den vanligste formen for psykose. Psykosen har en klar sammenheng med det depressive eller maniske stemningsleiet. Bipolar psykose rammer dobbelt så mange kvinner som menn.

Ved mani kan man ha psykotiske storhetsforestillinger, hallusinasjoner og ha alvorlig forvirret tilstand.

Ved depresjon kan det fremkomme hallusinasjoner og vrangforestillinger. Man kan høre indre stemmer som anklager en på en slik måte at de forsterker en ubegrunnet skyldfølelse.

Man kan også oppleve andre former for psykose, som paranoid, akutt eller rusrelatert psykose.

Behandling

Det finnes ulike typer behandling av bipolare lidelser. Her kan du lese om de vanligste alternativene, både medikamentell og ikke-medikamentell. Det finnes ikke en spesifikk behandling for bipolare lidelser som hjelper for alle. Det er viktig at du og behandleren din i fellesskap kommer frem til en behandling som passer for deg.

Rettigheter og hjelp

Visste du at det for eksempel finnes et eget rettighetssenter dersom du blir utsatt diskriminering? Eller at det finnes unntak som kan gi støtte til tannlegebehandling på grunn av medisiner? På denne siden har vi samlet noen av dine rettigheter i forbindelse med det å ha en bipolar lidelse.