Andre stemningslidelser

Det finnes noen uspesifiserte bipolare lidelser og andre stemningslidelser. Her kan du lese mer om bipolar type 3 til 6, cyclotymi, dystymi og rapid cycling.

Bipolar type 3 – 6

Det finnes flere ulike betegnelser, men ingen av disse er offisiell norsk diagnostikk. 

Det har vært utført mye forskning på bipolare lidelser. Fagmiljøer som arbeider spesielt med bipolare lidelser bruker derfor mange ganger en mer nyansert betegnelse enn type 1 og 2.

Du kan laste ned og lese mer om uoffisielle diagnoser i faktaarket vårt her. Skrevet av professor og psykiater Ulrik Malt.

Visste du at?

Bipolart spektrumslidelser er en samlebetegnelse som brukes for alle psykiske lidelser hvor legen mener at det foreligger variasjoner av bipolar lidelse type 1 eller 2 uten at de formelle diagnostiske kriterier er oppfylt.

Cyklotymi

Cyklotymi kjennetegnet ved vedvarende stemningssvingninger over mange år. Dette i form av veksling mellom mildere grader av nedstemthet og hevet stemningsleie. Cyklotym lidelse antas til en viss grad å være arvelig betinget, men kunnskapen om årsakene er for øvrig relativt sparsomme. Cyklotym lidelse skilles fra tilsvarende tilstander fremkalt av f.eks. stoffskiftesykdommer, nevrologiske sykdommer, stoff eller medikamenter.

Cyklotym lidelse starter oftest i tenårene eller ung voksen alder. Lidelsen er kronisk. Personer med en cyklotym lidelse har en øket risiko for å utvikle en bipolar lidelse senere i forløpet. Behandling med medisiner er som oftest aktuelt og kan hjelpe en del. Systematisk samtalebehandling (psykoterapi) kan være nyttig i tillegg. Noen utvikler stoff- og alkoholmisbruk i forløpet av lidelsen. Søvnforstyrrelser er også vanlig. Anslagsvis 0,4–1 % utvikler en cyklotym lidelse i løpet av sitt liv. Det er ingen forskjell i hyppighet mellom kjønnene, men kvinner søker oftere legehjelp.

Dystymi

Dystymi er kjennetegnet ved langvarige symptomer forenlig med lett til moderat grad av depresjon.Tilstanden ble tidligere kalt kronisk eller langvarig depressiv nevrose og den inngår i begrepet stemningslidelse (affektiv lidelse).

Dystym lidelse skilles fra bipolar lidelse og cyklotymi ved fravær av oppstemte perioder. Diagnosen dystym lidelse krever at stemningsleiet er senket over flere år i motsetning til «enkle» depresjoner (depressive episoder) som ubehandlet vanligvis varer 3–9 måneder. Det kan ikke påvises noen legemlig sykdom (f.eks. lavt stoffskifte) som kan forklare symptomene.

Dystym lidelse er et betydelig folkehelseproblem. Livstidsrisikoen for å utvikle en dystym lidelse er anslått til ca. 6 %. Til enhver tid lider omkring 3 % av befolkningen i Norge (ca. 130 000 mennesker) av dystym lidelse.

Dystym lidelse skyldes trolig et samspill mellom langvarige psykologiske og sosiale belastninger og personlighetstrekk. Det ligger sannsynligvis en viss arvelig disposisjon til grunn.

Rapid cycling

Rapid cycling er en annen forløpstype av bipolar lidelse, og kjennetegnes ved minst fire depressive eller hypomane/maniske perioder i løpet av et kalenderår. Diagnosen gir et raskt mønster av hyppige og tydelige sykdomsepisoder av bipolar lidelse. Rapid cycling kan kan komme og gå over mange år avhengig av hvor godt det behandles. Det er ikke nødvendigvis et permanent eller bestemt mønster av episoder.

Schizoaffektiv lidelse

Schizoaffektiv lidelse er en alvorlig psykisk lidelse, eller psykose, som er kjennetegnet ved samtidig forekomst av symptomer og tegn både på schizofreni og bipolar lidelse. Avgrensningen overfor på den ene side bipolare lidelser med periodevise stemningsendringer, og på den annen side schizofreni med vrangforestillinger, såkalte stemningsinkongruente vrangforestillinger, kan være vanskelig.

Kilde: SNL

Behandling

Det finnes ulike typer behandling av bipolare lidelser og andre stemningslidelser. Her kan du lese om de vanligste alternativene, både medikamentell og ikke-medikamentell. Det finnes ikke en spesifikk behandling for bipolare lidelser som hjelper for alle. Det er viktig at du og behandleren din i fellesskap kommer frem til en behandling som passer for deg.

Rettigheter og hjelp

Dersom du har behov for særskilt behov for pleie og tilsyn pga sykdom kan du få hjelpestønad. På denne siden har vi samlet noen av dine rettigheter i forbindelse med sykdommen.