Pårørende – en ressurs

Som pårørende til en person med bipolar lidelse har du gjerne inngående kjennskap til og kunnskap om personen som trenger hjelp, og er en del av personens nærmiljø. 

Undersøkelser viser at involvering av pårørende kan:

  • Redusere faren for tilbakefall 
  • Føre til færre symptomer
  • Bedre deres sosiale fungering
  • Gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos den og den du er pårørende for

Men pårørendes mulighet til å være ressurspersoner for den som er syk varierer, og det er viktig at du som pårørende ivaretar egne behov. Pårørende vil inneha ulike roller både i forhold til den som er syk og i forhold til helsevesenet. De har ofte inngående kjennskap til den syke. Mange har omfattende omsorgsoppgaver, og de er en del av personens nærmiljø. Noen opptrer som personens representant, og mange pårørende har, som følge av vedvarende belastninger, selv behov for støtte.

Pårørende som kunnskapskilde

Som pårørende sitter du gjerne med kunnskap som kan være viktig både i utredning, behandling og rehabilitering av den som er syk. Du kjenner personens bakgrunn, og hvordan personen er når han eller hun ikke er syk, og har erfaring med hvordan ulike tiltak virker. Pårørendes kunnskap er derfor ikke bare viktig for behandlingen, men kan også gi grunnlag for et godt samarbeid med helsepersonell. Helsepersonell har kompetanse på lidelsene generelt, mens pårørende har kompetanse på hvordan lidelsen arter seg hos den som er syk.

Pårørende som omsorgsgiver

Som pårørende er du ofte en av personens nærmeste og viktigste omsorgspersoner. Noen ganger opptrer pårørende også som behandlers medhjelper f. eks. ved at de bistår i å følge opp anbefalt behandling. Pårørende representerer også stabilitet uavhengig av utvikling og skifte av helsepersonell.

Pårørende har ingen juridisk plikt til å ta omsorg for sine nærpersoner over 18 år. Det er en frivillig rolle, som forutsetter at pårørende får tilstrekkelig informasjon om personens helsetilstand og nødvendig støtte, avlastning, veiledning og rådgivning i forhold til oppgavene som skal utføres.

Å være representant

Det kan være situasjoner hvor den som er i en mani eller depresjon ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser. I slike tilfeller kan pårørende inneha rollen som personens representant, og opptre på vegne av personen.

Rollen som representant kan følge av at:

  • Foreldre representerer sine mindreårige barn
  • Pårørende er oppnevnt som verge eller hjelpeverge
  • Nærmeste pårørende representerer fordi vedkommende ikke har samtykkekompetanse, forholdene tilsier det eller at vedkommende ikke kan ivareta sine interesser
  • Det foreligger skriftlig fullmakt fra personen som ønsker at pårørende skal representere

Som representant har du rett til informasjon, rett til å uttale deg om helsehjelp, rett til å påklage vedtak og rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelp.

Kilder

Helsedirektoratets brosjyre: Pårørende – en ressurs