Pårørendes rettigheter

For at pårørende skal kunne gjøre bruk av sine rettigheter og utføre sine oppgaver, er de avhengig av tilstrekkelig informasjon.

Pårørende har rettigheter i henhold til pasientrettighetsloven. Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og brukerrettighetsloven). Det er spesielt kapitlene 3. og 4. som handler om pårørendes rettigheter. Disse kapitlene tar spesielt for seg at:

  • Pårørende skal sikres nødvendig informasjon, og
  • Pårørende skal sammen med personen ha innflytelse over utformingen av hjelpetilbudet til den de er pårørende for.
  • Pårørende skal betraktes som en ressurs.
  • Pårørendes egne behov skal vies oppmerksomhet. Det rettes særlig oppmerksomhet mot barn som pårørende.

Som hovedregel er opplysninger om en personens sykdomsforhold og andre personlige opplysninger underlagt taushetsplikt. Det kreves samtykke for å kunne gi informasjon om vedkommendes helsetilstand. I de tilfellene der det ikke foreligger samtykke er det allikevel mange unntak fra taushetsplikten som gir helsepersonell adgang til å videreformidle opplysninger til nærmeste pårørende. I noen tilfeller har helsepersonell også plikt til å videreformidle opplysninger til pårørende, se avsnitt nedenfor om helsepersonells taushetsplikt versus pårørendes rett til informasjon. 

Denne brosjyren fra Helsedirektoratet gir informasjon om rettighetene som pårørende til pasient med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

Pårørende er en viktig ressurs i behandlingen av personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Jo sykere pasienten er, desto viktigere at pårørende involveres og desto sterkere rettigheter har pårørende. Pårørende og pasient vil i de fleste tilfeller ha sammenfallende interesser. I noen situasjoner ønsker imidlertid pasienten ikke at pårørende skal involveres. Reglene om pårørendes rettigheter skal ivareta hensynet både til pasienten og til pårørende. 

Brosjyren gir en oversikt over pårørende og nærmeste pårørendes rettigheter etter helselovgivningen, og gjelder i både spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten. Både rettighetene for pårørende til barn og unge og for pårørende til voksne omtales.