Årsmøte 2022 og nytt styre i Bipolarforeningen

Søndag 24. april 2022 avholdt Bipolarforeningen sitt 2. digitale årsmøte. Der ble det blant annet vedtatt nytt styre og årsberetning for 2021 som du kan lese her.
Skjermbilde av noen av årsmøtets deltakere

Årsmøtet hadde rekordmange påmeldte, og deltakerne var en god blanding av erfarne deltakere og medlemmer som deltok for første gang. Vi er glade for at den digitale løsningen gjør det mulig for flere medlemmer å delta.

Nytt styre

Først må vi rette en stor takk til avtroppende nestleder Cathrine Smith, styremedlem Peter og varamedlem Lise Nedrud for innsatsen de har gjort for Bipolarforeningen ved deltakelsen i styret. Tusen takk for innsatsen og engasjementet og tiden brukt på foreningsarbeidet.

Det er flere nyheter å dele om årets styrevalg. Baard Jordan-Johannessen ble valgt som nestleder for sin inneværende periode som styremedlem til 2023. Styremedlemmene Stig Bech, Erik Fagereng og Svein Nygaard (tidligere vara) ble valgt inn som styremedlemmer for to nye år. Så har styret også fått med seg et helt nytt varamedlem, Jarle Jæger som andre vara til styret.

Vi gratulerer så mye til det nye styret i Bipolarforeningen!

Leder: Marianne Secher (2021-2023)
Nestleder: Baard Jordan-Johannessen (2021-2023)
Styremedlem: Stig Bech (2022-2024)
Styremedlem: Erik Fagereng (2022-2024)
Styremedlem: Svein Nygaard (2022-2024)
Første vara: Cecilie Finsal (2022-2023)
Andre vara: Jarle Jæger (2022-2023)

Årsberetning 2021

I årsberetningen kan du lese om hvordan våre dyktige og engasjerte frivillige og ansatte jobber for at alle som er berørt av bipolar lidelse skal få den informasjonen og støtten de trenger, når de trenger den.

Året 2021 har vært nok et år preget av pandemi, smittevern og plutselige nedstengninger. At dette har vært en spesiell påkjenning for vår målgruppe har vi igjen fått erfare gjennom et stadig økende trykk på foreningens tilbud. For å imøtekomme behovet tok vi med oss lærdommene fra 2020 og fortsatt med en rekke digitale tilbud.

Senhøsten 2021 kunne vi også stolt lansere Bipolarlinjen, en gratis støttetelefon for berørte av bipolare lidelser. Linjen betjenes av dyktige likepersoner, som i løpet av de første ukene av linjens levetid tok i mot hele 73 samtaler. På side 14 kan du lese mer om tjenesten og hvorfor det er tydelig at dette har vært et etterlengtet og populært tilbud.

Den gode organisasjonsveksten har fortsatt inn i 2021. Vi avsluttet året med hele 1550 medlemmer, 85 frivillige i staben og to nye fulltidsansatte i administrasjonen. Det er en spennende tid å være del av Bipolarforeningen, og det er gledelig å se at stadig flere velger nettopp det.

Vi håper du tar deg tid til å lese årsberetningen og kjenner på noe av den stoltheten vi gjør for denne fantastiske og viktige organisasjonen!

Nytt fra 2023: Bipolar Ung

På årsmøtet ble det vedtatt en vedtektsendring som gjør det mulig for Bipolarforeningen å ha et eget medlemsskap for unge. Det ble vedtatt at summen for et medlemsskap i foreningen til og med 26 år vil koste 100 kroner, og ikke 250 kroner som for ordinært medlemsskap. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2023.